Sojusz spójności

Jednostkom samorządowym spoza najsilniejszych obszarów województwa (Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny) stworzyliśmy szansę na wykorzystanie mechanizmu Kontraktów Samorządowych. Mogły one zbudować własne partnerstwa i wypracować wspólne strategie rozwoju wykraczające poza granice gminy czy powiatu. Ten oddolny proces zaowocował wsparciem ze środków RPOWZ sześciu Kontraktów Samorządowych.

Aktualności

Ponad minimum

Lepiej, gdy samorządy mają możliwość samodzielnego budowania partnerstw służących wspólnym przedsięwzięciom. Taki model gwarantuje większą trwałość, nawet po ustaniu finansowania zewnętrznego – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Sprężyna gospodarki

Środki zwrotne, do których przedsiębiorcy uzyskali dostęp w 2011 r., przyczyniły się do gospodarczego rozwoju Pomorza Zachodniego. Teraz region zasili prawie 400 mln zł z Jeremie 2.

72 małe rewitalizacje

Od 1 grudnia br. samorządy mogą starać się o dotacje na przedsięwzięcia rewitalizacyjne z działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich RPOWZ. Konkurs jest jednocześnie sprawdzianem tego, na ile rzetelnie władze lokalne podeszły do opracowania programów rewitalizacji, które są podstawą ubiegania się o unijne wsparcie.

Wspierać ducha innowacji


Zachodniopomorskie przedsiębiorstwa po raz kolejny będą mogły skorzystać ze wsparcia na projekty badawczo-rozwojowe oraz zakup potrzebnej do tego infrastruktury. Unijna dotacja ma zachęcić firmy, by unowocześniały nie tylko hale produkcyjne, marketing czy dystrybucję, ale decydowały się na samodzielne poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

Jak wybrać (odpowiedniego) partnera?


Wraz ze zmniejszającym się finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej będziemy zmuszeni do poszukiwania innych sposobów na podtrzymanie inwestycyjnego prosperity. Dlatego już teraz warto poznać korzyści płynące z inwestycji realizowanych przy współpracy partnerów publicznego i prywatnego.

Łatwiej rozliczyć koszty pośrednie


Podczas realizacji części projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) można stosować uproszczone metody rozliczania kosztów. O takiej możliwości informuje regulamin konkursu.